?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Meme courtesy of hiddeneye

Esperanto
Saluton! I thinkas ke you sxouldus lerni ESPERANTO
without hesitati longe. Kontinuu kaj meetu
lotsa de newajn friendojn! Esperanto ruuuulas!


What language are you supposed to speak?
brought to you by Quizilla